Adjustable Prosthetic Leg

לקוח: Copli תאריך: 2017

  • מטרת הפרויקט היא לפתח רגל תותבת באיכות גבוהה ועלות נמוכה עבור ילדים במדינות מתפתחות
  • למוצר זה היה שלב מחקר מקיף, אשר כלל מחקר קינמטי מורכב של הרגל
  • מיתר הנדסה תיכננה מנגנון מכני ייחודי עם תג מחיר נמוך
  • התכנון הסופי מיועד לייצור המוני בהזרקת פלסטיק
  • תהליך התכנון כלל מספר איטרציות של אנליזות אלמנטים סופיים ואבות טיפוס ע"מ להגיע לפתרון האופטימלי